Den Bosch

Adviseur planprocessen

Functie omschrijving

Waterschap Aa en Maas

Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot aan de sluis bij Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Tien organisaties werken samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas. Met oog voor de bestaande kwaliteiten. Het resultaat is in 2028: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi.

Nieuwe wettelijke veiligheidsnormen uit 2017 maken het nodig de dijk tussen Ravenstein en Lith aan te passen. Om 270.000 bewoners en bedrijven achter de Brabantse dijk en wijde omgeving, inclusief Oss en Den Bosch beter te beschermen tegen overstroming bij hoog water in de Maas.

In project Meanderende Maas werken tien projectpartners samen aan: waterveiligheid, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. De projectpartners zijn: Waterschap Aa en Maas (trekker van het project), Provincie Noord-Brabant, Gemeente Oss, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Gemeente West Maas en Waal, Gemeente Wijchen, Waterschap Rivierenland en Natuurmonumenten.

Het project valt onder zowel het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Zo werkt het HWBP aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

In december 2019 is het Voorkeursalternatief vastgesteld. In de nu volgende planuitwerkingsfase werken we dit Voorkeursalternatief verder uit naar een definitief ontwerp. Tevens werken we toe naar vastgestelde en goedgekeurde projectbesluiten onder de nieuwe Omgevingswet dan wel projectplan(nen) Waterwet bij vertraging van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en hoofdvergunningen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.meanderendemaas.nl

Kandidaatomschrijving

We zoeken een ervaren adviseur planprocessen als lid van het omgevingsteam. Deze adviseur staat stevig in zijn/haar schoenen, mede door de vele jaren ervaring in een complexe omgeving. De adviseur heeft kennis van zowel het waterveiligheidsdomein als van ruimtelijke ordening. We zoeken iemand die goed kan omgaan met zowel bestuurders en ambtenaren van de betrokken projectpartners, projectmanagers als projectmedewerkers. Die het een uitdaging vindt om in de complexe besluitvorming inhoud en procedures slim te organiseren opdat tijdig resultaten bereikt worden. We zoeken iemand die makkelijk kan schakelen tussen verschillende overheden en abstractieniveaus.

De adviseur heeft een hands on instelling: vanuit overzicht doet hij/zij concrete voorstellen en brengt deze ook zelf tot uitvoering. Hij/zij is een teamspeler die vanuit zijn/haar expertise het strategisch omgevingsmanagement binnen het project versterkt. Hij/zij heeft een uitstekende bestuurlijke sensitiviteit en een goed gevoel voor timing van processen en activiteiten. Hij/zij is een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden. Is gewend om richting te geven in complexe (juridische) afwegingen en in staat om dit om te zetten in concrete adviezen en (ruimtelijke) plannen en besluiten, beschikt over aantoonbaar goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. Hij/zij is in staat de situatie snel te overzien en kan bijzaken en hoofdzaken onderscheiden. Hij/zij is proactief en in staat om verschillende inhoudelijke terreinen binnen het project te betrekken en kan ervoor zorgen dat de output op tijd wordt geleverd, hij/zij is een echte teamspeler en heeft geen 9-5 mentaliteit.

De adviseur planprocedures krijgt op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:

 • bepaalt de te volgen strategie planprocedures (de te nemen projectbesluiten en hoofdvergunningen) in afstemming met bevoegde gezagen;
 • het begeleiden en beoordelen van de planproducten (projectbesluiten, hoofdvergunningen, milieu effect rapportage) en daaraan ten grondslag liggende producten die worden opgeleverd door het ingenieursteam;
 • het coördineren van de afstemming met de bevoegde gezagen zodat tijdig de benodigde publiekrechtelijke besluiten genomen kunnen worden; trekker van de werkgroep bevoegd gezag (al in werking);
 • zoekt actief de binnen het projectteam de afstemming met raakvlakken zoals de grondverwerving en realisatiestrategie;
 • ondersteunt projectmanager en omgevingsmanager in advisering van opdrachtgeversoverleg over te volgen procedure en voortgang daarin;
 • verantwoordelijk voor voorbereiding besluitvorming over planproducten en adviserend over bredere besluitvorming t.a.v. het voorlopig en definitief ontwerp;
 • vormgeven van de communicatie en participatie rondom de planproducten (i.s.m. het omgevingsteam en bevoegde gezagen);
 • afstemming met planologische ontwikkelingen op gemeentelijk, provinciaal en/of rijksniveau;
 • voorbereiden en begeleiden van de totstandkoming van (bestuurlijke) overeenkomsten;
 • afspraken maken met gemeenten over borging van planproducten in hun producten en procedures zoals omgevingsvisies.

Waar rekenen wij op?

 • minimaal een relevante afgeronde HBO/WO opleiding (in de richting van water, planologie, bestuurskunde of vergelijkbaar).
 • aantoonbaar ervaring met het werken aan grote complexe projecten en programma’s in het fysiek ruimtelijke domein (waterveiligheid, waterbeheer, bereikbaarheid / mobiliteit, gebiedsontwikkeling). Noem hiervoor tenminste 3 projecten waaraan gewerkt is (in een periode van > 1 jaar) in de verkenning en/of planuitwerkingsfase. Referentie dient op aanvraag beschikbaar te zijn.
 • aantoonbaar coördinerende/trekkende rol bij het opstellen van bovenregionale of (inter)provinciale ruimtelijke plannen en vergunningen, inclusief opstellen MER. Referentie dient op aanvraag beschikbaar te zijn.
 • aantoonbaar in de afgelopen 15 jaar minimaal 5 jaar werkervaring binnen projecten van Ministerie, Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie of Gemeente. Referentie dient op aanvraag beschikbaar te zijn.
 • aantoonbare werkervaring binnen HWBP en/of MIRT en/of Ruimte voor de Rivier projecten (in de afgelopen 15 jaar). Referentie(s) dien(en) op aanvraag beschikbaar te zijn.
 • aantoonbare werkervaring bij overheidsorganisaties, waaronder minimaal één waterschap en daarnaast minimaal één van de partners (Rijk, provincie of een gemeente).
 • aantoonbare werkervaring met een integrale verkenning en/of planstudieproject, waarbij dijkversterking en rivierverruiming zijn gecombineerd.

Categorie

Locatie

Den Bosch

Publicatie datum

05.07.2020

Je kunt reageren tot

27.08.2020

Contactpersoon

P. Barendse
M: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op