Adviseur Ruimte en Wonen

Functie omschrijving

Uitdaging: Een goed woon-, leef- en vestigingsklimaat is essentieel voor Brabant. Meer en meer speelt ‘het wonen’ hierbij een centrale rol. In Brabant ligt er nog een flinke woningbouwopgave. Alleen al de komende 10 jaar zullen ruim 130.000 woningen aan de voorraad moeten worden toegevoegd. Naast de benodigde versnelling van het bouwtempo is het hierbij van belang de woningbouw optimaal in te zetten voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit in onze steden en dorpen en het herbestemmen van leegstaand vastgoed, soms ook in het buitengebied (duurzame verstedelijking). Maar óók om de bestaande woningvoorraad te verrijken met (nieuwe) woonvormen, waaraan – denk o.a. aan de vergrijzing – steeds meer behoefte zal zijn, maar waarin nog onvoldoende wordt voorzien. Een vierde focuspunt richt zich op het (beter) gebruik van de bestaande voorraad en de verduurzaming van de woningvoorraad en woningbouw. Onze Brabantse Agenda Wonen is hierbij leidraad voor onze activiteiten, die wij veelal in nauwe samenhang met andere programma’s en tal van externe partners uitvoeren. Daarnaast is in 2020 het ‘Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw’ vastgesteld, met als doel dat deze woonvormen een plek krijgen ‘meer in het hart van de woon-opgaven’. Niet alleen landelijk en gemeentelijk, ook provinciaal scoort ‘bouwen en wonen’ hoog op de politiek-bestuurlijke agenda (bestuursakkoord). Vanuit haar regierol wil de provincie de samenwerking tussen gemeenten versterken. De provincie heeft hierbij – m.n. op (sub)regionale schaal – een regisserende, agenderende en stimulerende rol. Kennis en onderzoek, monitoring en prognoses staan hierbij centraal, evenals het maken van (sub)regionale afspraken over de woningbouwplanning en –programmering; kwantitatief (hoeveel te bouwen), kwalitatief (voor wie en wat te bouwen) én ruimtelijk (waar te bouwen). Hierbij vormen de actielijnen en richtinggevende principes uit onze Brabantse Agenda Wonen de basis voor ons handelen. Steeds vaker gaat het hierbij – naast de genoemde beleidsmatige aspecten rond ‘bouwen en wonen’ – ook om een (nieuwe) provinciale rol en werkwijze, waarbij we op diverse manieren, soms ook met inzet van financiële middelen, actief deelnemen aan (complexe) gebiedsontwikkelingen en -transformaties. Wat ga je doen? Als Adviseur Ruimte en Wonen initieer, stimuleer en faciliteer je het overleg met en tussen gemeenten over (plan)ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van bouwen en wonen. Onze provinciale inzet is hierbij gericht op de versnelling van het bouwtempo, met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik én vanuit een vraaggericht, flexibel planaanbod, met aandacht voor de betaalbaarheid en volop ruimte voor nieuwe, soms tijdelijke woonvormen. Bovendien liggen er tal van verbindingen met andere thema’s als duurzaamheid en energie, mobiliteit en bereikbaarheid, klimaatadaptatie, leefbaarheid etc. Vanuit de provinciale regie- en kennisrol draag je, in overleg met onze partners, zorg voor het realiseren van deze ambities. Andere werkzaamheden in deze functie zijn onder andere: Je levert – soms ook als projectleider – concrete bijdragen aan vervolgactiviteiten vanuit onze Brabantse Agenda Wonen en ons Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw, zoals bijvoorbeeld het (verder) in beeld brengen behoefte aan woonvormen voor bijzondere doelgroepen, de betaalbaarheid van het wonen, de betere benutting van de woningvoorraad of een regionale aanpak om te zorgen dat er meer collectieve woonvormen worden gerealiseerd. Je initieert, stimuleert en faciliteert gemeenten en regio’s bij het opstellen van regionale woondeals en regionale perspectieven op bouwen en wonen. Je begeleidt en beoordeelt gemeentelijke en regionale ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van bouwen en wonen. Je adviseert over gemeentelijke bestemmingsplannen en ontwikkelingen op de regionale woningmarkt. Je denkt en doet in een vroegtijdig stadium (pro-actief en ‘aan de voorkant’) mee met diverse lokale en regionale gebiedsontwikkelingen, waarbij we geregeld ook als (financieel) partner deelnemen aan concrete locatieontwikkelingen en complexe transformatieprojecten (‘langszij komen’). Bij dit alles zet je je kennis en kunde in, van het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium tot aan de mogelijkheden die de (financiële) instrumenten van ons provinciale Ontwikkelbedrijf bieden.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:
 1. Opleidingsachtergrond: Minimaal een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur binnen het vakgebied sociale geografie of planologie. Dit blijkt uit het CV.
 2. Ervaring project- en procesmangement: Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het vlak van project- en procesmanagement, bij voorkeur binnen de overheidssector. Dit blijkt uit het CV.
 3. Ervaring met regionale samenwerking op het beleidsterrein wonen: Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring m.b.t. regionale samenwerking op het beleidsterrein wonen, bij voorkeur binnen de overheidssector. Dit blijkt uit het CV.
 4. Overige eisen: Door opleiding of werkervaring verkregen kennis en inzicht in - regionale samenwerking op het beleidsterrein wonen; - project- en procesmanagement, bij voorkeur binnen de overheidssector; - gebiedsontwikkeling (businesscases, kostenverhaal, etc.). Dit blijkt uit het CV.

Wensen:
 • Opleidingsachtergrond: Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur binnen het vakgebied sociale geografie of planologie. Dit blijkt uit het CV.
  Nee, geen afgeronde WO opleiding.
  Ja, afgeronde WO opleiding.
  Ja, afgeronde WO opleiding binnen het vakgebied sociale geografie of planologie
 • Ervaring project- en procesmangement: Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het vlak van project- en procesmanagement, bij voorkeur binnen de overheidssector. Dit blijkt uit het CV.
  0 - 3 jaar.
  > 3 jaar ervaring met project- en procesmanagement.
  > 3 jaar ervaring met project- en procesmanagement binnen de overheidssector
 • Ervaring met regionale samenwerking op het beleidsterrein wonen: Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring m.b.t. regionale samenwerking op het beleidsterrein wonen, bij voorkeur binnen de overheidssector. Dit blijkt uit het CV.
  1 - 3 jaar.
  4 – 5 jaar ervaring met regionale samenwerking op het beleidsterrein wonen.
  > 5 jaar ervaring met regionale samenwerking op het beleidsterrein wonen binnen de overheidssector
  > 5 jaar ervaring met regionale samenwerking op het beleidsterrein wonen binnen de overheidssector in Noord-Brabant
 • Ervaring met gebiedsontwikkeling: Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring op terrein van gebiedsontwikkeling (businesscase, kostenverhaal, participatie, etc.). Dit blijkt uit het CV.
  1 – 3 jaar ervaring met gebiedsontwikkeling (businesscases, kostenverhaal, participatie, etc.).
  3 – 5 jaar ervaring met gebiedsontwikkeling (businesscases, kostenverhaal, participatie, etc.).
  > 5 jaar ervaring met gebiedsontwikkeling (businesscases, kostenverhaal, participatie, etc.)

Je kunt reageren tot

05.12.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op