Beleidsuitvoerder Agro & Food (052318)

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

De beleidsuitvoerder heeft als doel werkwijzen te ontwikkelen waarmee maatschappelijke diensten door agrariërs tot waarde kunnen worden gebracht. Deze werkwijzen dienen te leiden tot een volwaardig en duurzaam verdienmodel voor Overijsselse agrariërs die met die diensten aan de slag gaan. Het gaat hierbij om diensten zoals extra aandacht voor biodiversiteit, waterberging, CO2 vastlegging, landschap et cetera. Binnen en buiten Overijssel bestaan reeds verschillende initiatieven om grondeigenaren te belonen voor dergelijke diensten. Tot nu toe blijkt het echter complex om vraag (agrariërs) en aanbod (beloners) van diensten bij elkaar te brengen en om beloners (partijen die willen investeren in maatschappelijke opgaven) goed samen te laten werken in het nastreven van hun doelen. Potentiële beloners zijn zowel overheden, landelijk (en internationaal) opererende bedrijven en lokale partijen. Door deze complexiteit ontstaan verschillen in voorwaarden voor de beloningen, manier van belonen en wijze van monitoring/controle. Voor agrariërs is het hierdoor moeilijk om een verdienmodel te ontwikkelen met deze beloningen. In de praktijk zorgt dit ervoor dat agrariërs afwachten en de beoogde doelen niet of onvoldoende worden gerealiseerd.

De provincie is heeft forse opgaven benoemd in het landelijk gebied, waardoor het belang van werkende ecosysteemdiensten groot is.

De beleidsuitvoerder zal, samen met agrarische ondernemers, verwerkers, kennisleveranciers en relevante netwerken rondom dit thema, uitvoering geven aan het uitvoeringsplan dat reeds is opgesteld voor dit speerpunt.Verantwoordelijkheden:

De beleidsuitvoerder is verantwoordelijk voor:

 1. uitvoering en zo nodig door ontwikkelen van uitvoeringsplan rondom het speerpunten ‘Ecosysteemdiensten’;
 2. initiëren, regisseren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden/gebiedsprocessen van belangrijke (keten) partners voor de agrarische sector die samen werkwijzen ontwikkelen waarmee maatschappelijke diensten door agrariërs tot waarde kunnen worden gebracht. Deze samenwerkingsverbanden hebben provinciaal en landelijk voldoende impact om mede koers te bepalen;
 3. bestuurders adviseren, informeren en begeleiden bij (beleids)keuzes, werkbezoeken ondersteunen;
 4. input leveren voor beleidsontwikkeling rondom dit speerpunt in nauw contact met de relevante beleidsafdelingen van de provincie (zeker met Gebiedsgerichte aanpak (GGA) en Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG);
 5. provinciale initiatieven, beleidskeuzes en kansen verbinden aan interprovinciale en landelijke ontwikkelingen;
 6. adviseren in concrete praktijk initiatieven van bedrijven uit de Agro&Food sector op het gebied van bedrijfsontwikkelingen (zoals integrale ruimtelijke ontwikkelingen of subsidieaanvragen;
 7. doorontwikkelen van het netwerk rondom Agro&Food, specifiek voor ‘ecosysteemdiensten’, met ondernemers (-vertegenwoordigers), kennisinstellingen ketenpartners en overheden.


Project:

Gedeputeerde Staten heeft in haar coalitieprogramma de ambitie opgenomen om een ‘programma Agro en Food’ op te stellen en tot uitvoering te brengen. In april 2020 is het investeringsvoorstel, vastgesteld door Provinciale Staten. Op basis daarvan is een uitvoeringsprogramma opgesteld. De primaire focus van het uitvoeringsprogramma ligt op het stimuleren van de kringloop landbouw en een duurzame voedselketen in de provincie Overijssel en vooral het in de praktijk brengen daarvan mét oog voor een toekomstbestendig verdienmodel. Daarbij is niet alleen de boer aan zet, maar ook ketenpartijen, omgevingspartners, brancheorganisaties en ook de provincie. De inzet is om vanuit de praktijk aan oplossingen te werken. Daarbij zet de provincie in op de volgende speerpunten:

 • ecosysteemdiensten: maatschappelijke diensten tot waarde brengen;
 • innovaties die verliezen in de kringloop beperken;
 • korte ketens;
 • duurzame eiwitvoorziening,

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn
 2. De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde WO. ,De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring in/met een provinciale organisatie in de periode 2015 tot heden
 3. De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar werkervaring in het publiek-private werkveld in de agrofoodsector/landelijk gebied in de periode 2010 tot heden
 4. De Kandidaat beschikt aantoonbaar over een relevant netwerk in de Agrofoodsector, specifiek rondom het thema ‘Ecosysteemdiensten’ binnen en buiten Overijssel.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

14.08.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op