Noord Brabant

Juridisch beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Functie omschrijving

Binnen de afdeling zijn we op zoek naar een juridisch beleidsmedewerker met inhoudelijke kennis en aantoonbare ervaring. Je houdt je als juridisch beleidsmedewerker bezig met de volgende taken: - Het (mede) opstellen van ruimtelijke plannen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening:
 • het vervaardigen van regels, verbeeldingen, toelichtingen voor bestemmingsplannen;
 • het binnen r.o.-procedures beoordelen van planschaderisico’s en het adviseren omtrent de afhandeling van daadwerkelijke planschadeclaims;
 • het als lid van projectgroepen leveren van bijdragen op het gebied van RO-beleid en -regelgeving.

- Het beoordelen van initiatieven die afwijken van geldende bestemmingsplannen en het adviseren m.b.t. de inpasbaarheid van dergelijke initiatieven:

 • het beoordelen in hoeverre initiatieven gewenst dan wel bezwaarlijk zijn, het adviseren m.b.t. de aanpassing van planvoornemens en het verzorgen van de correspondentie ter zake;
 • bij een wenselijk geachte ontwikkeling zorg dragen voor inpassing van het initiatief in een herziening of een afwijking van het bestemmingsplan;
 • het produceren van de ruimtelijk onderbouwing bij een afwijkingsbesluit en/of vaststelling van een voorbereidingsbesluit en het adviseren m.b.t. de voortgang van de procedure en de afhandeling van zienswijzen.

- Het ontwikkelen en bewaken van ruimtelijk beleid op stads- en stadsdeelniveau:

 • het signaleren en analyseren van maatschappelijke en bestuurlijke processen en het van daaruit adviseren m.b.t. op te stellen ruimtelijke kaders;
 • het opstellen van structuurvisies en ook adviezen, beleidsnotities en voorstellen m.b.t. diverse onderwerpen op RO-gebied;
 • het bewaken van een samenhangend beleid op het gebied van juridische RO-vraagstukken, bestuurlijke legitimiteit en rechtszekerheid en het adviseren omtrent de toepassing van de RO-regelgeving.

- Het opzetten en uitvoeren van inspraak-, vooroverleg- en zienswijzenprocedures ter voorbereiding van een bestemmingsplan, een afwijking van een bestemmingsplan. Opstellen en bijdragen aan een structuurvisie. Deze taak houdt onder meer. in:

 • het organiseren van een inspraakprocedure, het zorg dragen van de communicatie daarover;
 • naar aanleiding van de inspraak en het vooroverleg maken van een belangenafweging en het eventueel aanpassen van het plan;
 • het vertegenwoordigen van de gemeente als partij in procedures bij de Raad van State.

- Het (leren) optreden als (afdeling-)projectleider m.b.t. ruimtelijke plannen en ruimtelijke ordeningsprocedures:

 • het opstellen van een productnotitie m.b.t. het te bereiken resultaat, de bijdragen van derden, de planning en de benodigde middelen;
 • het begeleiden en het bewaken van de (dynamische interactie) tussen alle betrokkenen;
 • het coördineren en het bewaken van de kwaliteit en de voortgang van RO-procedures;
 • het voorbereiden van externe opdrachtverlening, het opstellen van uitbestedingscontracten en de juridische en financiële bewaking van deze contracten.

Waar rekenen wij op?

We zoeken een ervaren juridisch beleidsmedewerker met minimaal een afgeronde HBO-opleiding met specialisatie ruimtelijke ordening, planologie of bestuursrecht. Je beschikt over minimaal 2-3 jaar aantoonbare relevante werkervaring. Je bent inventief, creatief, zelfstandig, stressbestendig en zoekt (pro)actief de samenwerking, bent resultaatgericht en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • WO-opleiding met specialisatie Ruimtelijke ordening, planologie of bestuursrecht of vergelijkbare opleiding in de ruimtelijke sector
 • Minimaal 4 jaar relevante werkervaring in vergelijkbare functies, aan te tonen aan de hand van 2 referentieprojecten of –opdrachten
 • Gemeentelijke ervaring als juridisch (beleids)medewerker
 • Aantoonbare affiniteit met ontwikkelingen als gevolg van de Omgevingswet

Categorie

Ruimtelijke Ordening

Locatie

Noord Brabant

Publicatie datum

13.02.2020

Contactpersoon

P. Barendse
M: (06) 5086 0318

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Ruimtelijke procedures
 • Planologie
 • Noord-Brabant
Heb jij interesse?
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op