Medewerker Binnendienst

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Landinrichting Midden is op zoek naar een Medewerker Binnendienst.

De afdeling Landinrichting staat voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting van het landelijk gebied, waarin de rechtszekerheid is gewaarborgd. Wij geven als experts op het gebied van ruilen en rechtszekerheid hier invulling aan.

De afdeling richt zich op de uitvoerende werkzaamheden die samenhangen met de ondersteunende taak van het Kadaster voor provincies en andere overheden bij het uitoefenen van diens bevoegdheden. Het gaat om werkzaamheden die passen binnen onze wettelijke taak, meestal op basis van en beschreven in, de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg).

Wij streven hierbij naar operational excellence, dat willen zeggen het leveren van excellente dienstverlening tot zo laag mogelijke kosten.

Opdrachtomschrijving
Als medewerker landinrichting bij het Kadaster ben je verantwoordelijk voor het technisch inrichten van het landelijk gebied. Samen met je projectteamgenoten vertaal je afspraken tussen overheden, belangencommissies en belanghebbenden naar grenzen, meetcijfers en een uiteindelijke akte. Zo worden plannen gerealiseerd en krijgen eigenaren en belanghebbenden waar zij recht op hebben.

Tijdens een landinrichtingsproject worden percelen geruild om doelen te realiseren. Jij vertaalt de afspraken die gemaakt worden naar een goede, nieuwe kadastrale situatie in een speciaal daarvoor ontwikkeld GIS-systeem. Het gaat daarbij om het verplaatsen van grenzen en het creëren van nieuwe percelen, maar ook de administratie die daarbij hoort, zoals bijvoorbeeld hypotheken, erfdienstbaarheden en pachtcontracten. Jij geeft eigenaren en gebruikers in een gebied een vergelijkbare of betere plek. Wanneer alle procedures zijn doorlopen, dan worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een akte, die grotendeels vertaald wordt uit de gegevens die jij in het systeem hebt gezet.

Je bent onderdeel van het projectteam, samen met de projectleider, assistent projectleider, key user en medewerkers landinrichting. De projectleider en assistent projectleider maken de afspraken met betrokkenen, jij zorgt voor de technische uitvoering hiervan.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Kennis van wettelijk instrumentarium (Wilg).
 • Kennis van IT systemen zoals GIS.
 • Projectmatig werken.


Verantwoordelijkheden:

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Inhoudelijk deskundige wettelijk instrumentarium (Wilg).
 • Klantgericht werken.
 • Werken in teamverband.

Taken

 • Voortgangscontrole en bewaking.
 • Digitale analyses en administratieve verwerking van gegevens.
 • Voeren van overleg


Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken,U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria
 2. Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie
 3. Een succesvol afgeronde opleiding (minimaal MBO-niveau), dan wel aantoonbare kennis en ervaring van vergelijkbaar niveau op dit gebied
 4. Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter op regionaal/provinciaal niveau
 5. Ervaring met GIS techniek
 6. Kunnen onderscheiden wanneer administratieve processen opgestart moeten worden om de rechtszekerheid te waarborgen
 7. Algehele kennis en ervaring met computergebruik
 8. Taalniveau Nederlands minimaal B2

Je kunt reageren tot

06.12.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op