Opgaveleider opgavegericht werken

Functie Omschrijving

De gemeente Dronten staat, net als alle (lokale) overheden in Nederland voor grote uitdagingen. De wereld wordt steeds complexer en ontwikkelingen vinden in een enorm tempo plaats.
We staan als samenleving voor een grote (digitale) transformatie: de uitdaging om fundamenteel te veranderen, zowel cultureel als technologisch. De technologie ontwikkelt zich in een razendsnel tempo, net als de samenleving. We zien steeds vaker veelzijdige en domeinoverstijgende vragen op ons afkomen. We hebben ons als lokale overheid te verhouden tot deze complexe wereld. Opgavegericht werken is een middel om antwoord te geven op deze steeds complexere wereld.

In Dronten op Koers ’22 staat opgavegericht werken expliciet benoemd als een van de instrumenten om Dronten mooier te maken en bij te dragen aan het geluk van onze inwoners. Daarnaast adviseert TwynstraGudde in hun adviesrapport om te investeren in opgavegericht werken. Zij stellen dat de opgaven waar we in Dronten voor staan per definitie vragen om een opgavegerichte en integrale benadering, die zich niet houdt aan de grenzen van de afdelingen. Dit houdt in dat vanaf een vroegtijdig stadium dwars door afdelingen heen met elkaar moet worden samengewerkt.

We kiezen er aan de voorkant niet gelijk voor om een al bestaande definitie van opgavegericht werken te gebruiken, maar we willen echt goed onderzoeken wat het beste past bij Dronten en bij Dok ’22. Zodat opgavegericht werken niet iets wordt wat we erbij doen, maar de basis van hoe we werken. Dit vraagt om een zorgvuldig proces met volwaardige betrokkenheid van alle spelers.

Opdrachtbeschrijving
Je opdracht bestaat uit een aantal processtappen, die we hieronder in volgordelijkheid opsommen:
Stap 0: In de voorbereiding
Formeer een kernteam Opgavegericht werken in Dronten. Jullie hebben als gezamenlijk team de volgende opdracht, waarbij jij als regisseur eindverantwoordelijk bent: als team inventariseer je wat er nodig is als het gaat om mensen, middelen etc. en formuleer je met elkaar een specifieke opdracht in het kader van opdrachtgever-opdrachtnemerschap waarin je onderstaande stappen als basis meeneemt.


Stap 1: Drontense visie en strategie op opgavegericht werken
Onderzoek opgavegericht werken als methodiek, doe vergelijkend onderzoek bij gemeenten die al ervaring hebben, doe onderzoek in onze eigen Drontense visie en vervolgens strategie op opgavegericht werken. Het uitgangspunt is om het hele of zoveel als mogelijk van het systeem te betrekken in het zoekproces: participatieve strategieontwikkeling. Dit houdt in dat je samen met de verschillende betrokken spelers tot een strategie komt. Daarnaast geef je aandacht aan wat er goed gaat, aan de kansen die er zijn en de energie die er al is

Je maakt hiermee expliciet:
 • Wat we in Dronten onder opgaven verstaan
 • Wat de definitie is van opgavegericht werken in Dronten, passend bij DoK ‘22
 • Wat er in de structuur nodig is om opgavegericht te werken
 • Je faciliteert experimenten, leert daarvan en fundeert wat werkt
Stap 2: plan van aanpak
Vervolgens maak je een plan van aanpak om vanuit de visie en strategie Opgavegericht werken in Dronten uit te rollen in de organisatie, en weet daarbij organisatie, college en raad zodanig te betrekken dat we vanuit een gezamenlijke taal aan de slag kunnen. Je adviseert over wat er in de organisatie nodig is om opgavegericht te werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan programmatisch en projectmatig werken, afhankelijk van de ervaringen die je hebt opgehaald tijdens stap 1.

Je maakt hiermee expliciet:
 • Hoe de uitrol er uit ziet (strategie op implementatie)
 • Wat de doorlooptijd is
 • Wat de kosten zijn (in geld en inzet van mensen)

Stap 3. Uitrol
Je zorgt voor een gefaseerde uitrol van opgavegericht werken in de organisatie, waarbij iedereen weet wat opgavegericht werken in de gemeente Dronten is, daar positief tegenover staat en er uiteindelijk 1 collectieve werkwijze ontstaat vanuit de Drontense methodiek opgavegericht werken.

Stap 4. Borging
Je zorgt ervoor dat opgavegericht werken geborgd wordt in de organisatie.

Je maakt hiermee expliciet:
 • Hoe nieuwe medewerkers worden ingewerkt
 • Hoe en op welke wijze er geëvalueerd en doorontwikkeld wordt

Voor zowel interne collega’s als externe betrokkenen ben jij in ieder geval tijdens jouw opdracht het eerste aanspreekpunt als het gaat om opgavegericht werken. In jouw werk zit een stevige link met gebiedsregie, want dat is de pilot waarmee we in het hier en nu al gaan werken met opgavegericht werken in Biddinghuizen en Swifterbant. Het is daarom belangrijk dat je gelijk vanaf de start van jouw opdracht goed in verbinding bent met de gebiedsregisseurs.

Wie ben jij?
 • Jij bent gedreven om opgavegericht werken verder te brengen als methodiek omdat je erin gelooft dat we daarmee tot betere resultaten komen en Dronten mooier kunnen maken.
 • hebt een groot strategisch vermogen, politieke sensitiviteit en daadkracht om beweging te creëren.
 • wilt bouwen aan een robuuste en wendbare organisatie, vanuit het kompas DoK ’22.
 • denkt vanuit de logica van de inwoner en kan dat vertalen in een manier van werken die daarbij aansluit.
 • werkt integraal samen met collega’s uit diverse teams en met externen
 • kunt gesprekken organiseren en faciliteren met inwoners en (maatschappelijke) organisaties over Drontense opgaven
 • kunt goed plannen en organiseren
 • fungeert als spin in het web
 • kunt mensen functioneel aansturen in hun werkzaamheden

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde Hbo opleiding.
 2. Op cv aantoonbaar 3 jaar relevante werkervaring opgedaan binnen een politiek bestuurlijke omgeving
 3. Ervaring met veranderopgaves in de afgelopen 5 jaar.

 • Ervaring met Agile of Scrum.
 • Op het cv kort zelfgeschreven motivatie toegevoegd.

Je kunt reageren tot

03.10.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op