Plattelandscoach

Functie omschrijving

Opdracht:
De transitie naar een toekomstbestendige en duurzame landbouw is een belangrijke opgave, waarbij de provincie samen met ondernemers naar nieuw perspectief wil zoeken. Vanuit dit kader wil de provincie Utrecht via onafhankelijke coaches c.q. sparringpartners de agrarisch ondernemers en andere erfeigenaren in het landelijk gebied ondersteunen bij het maken van keuzes over de toekomst van hun bedrijf/erf. Doel van de inzet van plattelandscoaches is dat ondernemers middels coaching en sparrende gesprekken worden gestimuleerd om na te denken over de toekomst en het maken van toekomstbestendige keuzes. Door het maken van keuzes en meer inzicht in de eigen positie ontstaat nieuwe energie én perspectief, die leidt tot investeringen en aanpassingen in de bedrijfsvoering die toekomstbestendig zijn en passend bij de maatschappelijke opgave. Het nieuwe inzicht zal ook de ondernemer sterker maken in zijn/haar rol in het gebiedsproces.De erfeigenaar (en zijn/haar gezin) bepaalt welke keuze er gemaakt wordt. Het project Plattelandscoaches is eind 2020 gestart. Sindsdien is met 300 deelnemers een coachingtraject gestart, waarvan de helft inmiddels is afgerond. Het project liep oorspronkelijk tot medio 2023, maar onlangs is besloten om het te verlengen tot medio 2026. Dit hangt samen met de hoge waardering van deelnemers en stakeholders voor het project en de te verwachten toename van transitievragen bij ondernemers en erfeigenaren in het landelijk gebied.Vanwege de projectverlenging wordt de inhuur van de plattelandscoaches opnieuw uitgevraagd met ingang van 1 december 2023. Door deze vroegtijdige uitvraag kunnen ook de nu ingehuurde coaches meedingen en indien aan hen een nieuwe opdracht wordt gegund wordt de continuïteit van de lopende coachtrajecten geborgd. Uiteraard staat inschrijving ook open voor anderen die aan de eisen voldoen.

Wat ga je doen:
De inzet van Plattelandscoaches wordt geregeld door het operationeel management (OM). Samen met de projectmanager van de provincie zorgt het OM voor de werving van coaches, de matching tussen ondernemers/eigenaren en coach, ondersteuning van coaches (o.a. intervisie en deskundigheidsbevordering) en de beschikbaarheid van specialistisch adviseurs. Met gemeenten, landbouworganisaties, banken en andere betrokkenen zijn afspraken gemaakt over samenwerking met de coaches.

Na toewijzing van een deelnemer biedt de Plattelandscoach onafhankelijke ondersteuning. Op basis van de eerste gesprekken maakt de Plattelandscoach een “routekaart” voor het coachtraject, waarin de doelen van het traject worden beschreven.
De coach beschikt over coachvaardigheden maar is als generalist ook goed op de hoogte van de wet-en regelgeving en de mogelijkheden van het landelijk gebied, het agrarisch bedrijf en plattelandsondernemingen. De Plattelandscoach is tevens regisseur bij de inzet van aan het project verbonden specialistisch adviseurs (die binnen de uren van het project kunnen worden ingezet).

Naast het voeren van de gesprekken en andere “casus”-gerelateerde activiteiten wordt van coaches verwacht dat zij deelnemen aan intervisieen kennisintensieve bijeenkomsten en in redelijke mate beschikbaar zijn voor ‘overhead’werkzaamheden.

Voor de coaching is een ruim budget beschikbaar. De provincie neemt de coachingen advieskosten voor haar rekening; de eerste 25 uren onvoorwaardelijk, daarna 18 uren met een eigen bijdrage (35%) van de deelnemer en zolang er zicht is op keuzes die passen bij de transitiedoelen van de provincie. De eigen bijdrage factureer je zelf bij de deelnemer.Wat verwachten wij:
Voor je werk als Plattelandscoach kun je putten uit ruime ervaring met begeleiding van (familie)bedrijven in het landelijk gebied. Je bent als generalist op de hoogte van de actuele weten regelgeving rondom het agrarische bedrijf c.q. de plattelandsonderneming. Je kent de leefwereld èn die van allerlei partijen die bij het bedrijf/erf betrokken zijn (erfbetreders, gemeente, banken en hulpverleners).

Je weet deze ervaring te combineren met professionele coachingsvaardigheden en hebt daarmee aantoonbare resultaten geboekt in het werkgebied provincie Utrecht, zowel in het (door)ontwikkelen van bedrijven in de meest brede zin van het woord, als creëren van gedragsverandering. Als critical friend kun je luisteren, kritische vragen stellen, uitdagen en observeren. Je staat open voor ontwikkeling en ontwikkelt jezelf ook als coach. Je bent in staat om fysiek en online op afstand te coachen. Uiteraard kun je uitstekend zelfstandig werken, ben je handig met word en excel, maar voor dit project is ook belangrijk dat je resultaatgericht samenwerkt met diverse partijen, met de andere coaches en met het OM. Het is voor jou vanzelfsprekend dat je vertrouwelijk omgaat met de informatie die je te horen krijgt en hebt privacy hoog in het vaandel staan.
Je werkt vanuit een team van plattelandscoaches, waarbij elke coach generalistische kennis van de landbouw en coachvaardigheden beheerst. Daarnaast ontstaat de kracht van het team door de diversiteit van specialismen die een teamlid heeft; het geheel is meer dan de som van de delen.Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. Aantoonbare ervaring met coaching en/of begeleiding en/of advisering van (voormalig) agrarisch ondernemers en ziet kansen voor ondernemers die de transitie van de landbouw meebrengt.
  2. Ten minste 5 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar met, of kennis opgedaan over, transitievraagstukken die specifiek spelen op (voormalige) agrarische bedrijven en andere erven in het landelijk gebied c.q. verbrede en/of multifunctionele landbouw en/of plattelandsondernemingen. Uit het cv moet blijken welke vraagstukken dit betrof;.

Je kunt reageren tot

02.04.2023

Contactpersoon

Administratie

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
  • Utrecht
Werkervaring
  • 2 - 5 jaar
  • Projectbasis
  • 8 uur
  • 16 uur
  • 20 uur
  • 24 uur
  • 32 uur
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op