Projectmanager CIAM en Mijn Omgeving

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Voor meer informatie over het Kadaster zie www.kadaster.nl

Opdrachtomschrijving
De primaire verantwoordelijkheid van de projectmanager is er voor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming.

De projectmanager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s. De projectmanager legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De projectmanager onderhoudt het contact met productowner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de projectgovernance voor te bereiden. Projecten zijn veelal (maar niet in alle gevallen) gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties.

Opdrachtomschrijving specifiek

CIAM (Customer Identity and Accest Management System)
De opdracht bestaat uit het begeleiden van het traject voor een introductie en implementatie van een CIAM. De huidige inrichting is verdeeld over diverse systemen en kenmerkt zich door legacy en architectural debt. De bestaande inrichting stamt uit 2006, is een on-prem oplossing met veel maatwerk. Nieuwe inzichten en functionele wensen vragen om een herinrichting op basis van actuele architectuur principes.

De fasering van het traject bestaat uit drie fasen:

 • Marktconsultatie;
 • Aanbesteding;
 • Gunning en Implementatie.

Deze aanvraag richt zich in eerste instantie op de marktconsultatie en het opstellen van de Business Case en stukken voor de Aanbesteding. De beide verlengingen zijn voorzien voor de aanbesteding en de implementatie, waarin de beoogd projectmanager een rol kan spelen

Mijn Omgeving
Binnen Mijn Omgeving wordt invulling gegeven aan de verdere doorontwikkeling van functionaliteit om meer klant gericht te gaan werken en selfservice nader in te vullen. Dit zijn vervolgstappen in de herinrichting van de dienstverlening en online mogelijkheden. Het project is afgebakend vanuit de business case en vraagt om nader ontwerp en realisatie van de functionaliteiten. De projectmanager werkt daarbij samen met de verschillende agile teams.

Belangrijkste technieken, methoden en tools voor beide projecten:

 • Prince2;
 • Scrum/Agile.


Verantwoordelijkheden:

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor een projectmanager zijn:

 • Definieert samen met de opdrachtgever de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast.
 • Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is.
 • Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren.
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues.
 • Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan).
 • Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan.
 • Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realiseren.
 • Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance.

Specifieke taken voor de opdrachten:

CIAM

Voor de 1e fase Marktconsultatie wordt van de beoogd projectmanager verwacht:

 • Kennis en kunde van het CIAM domein gebruikt om samen met de architecten en specialisten van het Kadaster een gedegen basis neer te leggen op besluitvorming over scope en inhoud van de aan te besteden functionaliteit.
 • Effectief de regie voert voor het proces van de consultatie met de externe partijen en de huidige service provider, hierbij rekening houdt met de planning en mijlpalen welke leidend zijn voor het Kadaster.
 • Kennis inbrengt van aanbestedingen en het CIAM domein voor de samen met het projectteam en de inkoop op te stellen alternatieven, keuzen, besluitvorming en het opstellen van de stukken voor de Aanbesteding.
 • Oog heeft voor de betrokken stakeholders rondom het projectteam (zowel IT als business) en deze betrekt bij de marktconsultatie, de keuze en het opstellen van de Business Case.
 • In staat is om (in ieder geval op conceptueel niveau) op te treden als sparringpartner voor Architecten, CIAM specialisten, de productmanagers, de beheerorganisatie (zowel IT als Business) en externe partijen.
 • Ervaring heeft (in het samenwerken) met externe partijen in de fasen marktconsultatie, aanbesteding en implementatie op het snijvlak van applicatie en infrastructuur.

Mijn Omgeving

 • Ervaren in het inrichten van klantgericht werken en vertaling daarvan naar ‘Mijn Omgeving’.
 • Ervaren in stimuleren van samenwerking tussen agile teams en bereiken van prioriteitstelling.


Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken,U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria
 2. WO werk- en denkniveau
 3. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager
 4. Kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile
 5. Minimaal 5 jaar ervaring met risicomanagement
 6. Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter
 7. Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement
 8. De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond
 9. Affiniteit met het onderwerp CIAM en ervaring met vergelijkbare trajecten bij andere opdrachtgevers
 10. Ervaring met het acteren in een regie organisatie, waarbij projectmedewerkers hiërarchisch niet onder het project vallen
 11. Ervaring met Agile Scrum / KanBan trajecten in het beheer en infrastructuur domein
 12. Ervaring met het aansturen van technologie leveranciers op het snijvlak van applicatie en infrastructuur
 13. Ervaring met het opstellen van specificaties voor een aanbesteding
 14. Ervaring met het samenwerken met inkoop en contractmanagement
 15. Gecertificeerd Prince2 Practitioner

Je kunt reageren tot

28.03.2023

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op