Projectmanager Watersnoodschade Limburg

Functie omschrijving

Op dinsdag 13 juli en de dagen daarna werd onze provincie zwaar geteisterd door hoogwater. De Maas, de Gulp, de Geul, de Roer, de Swalm, de Niers en veel zijrivieren en beken hebben voor grote materiële en immateriële schade gezorgd. Limburg werd tot rampgebied verklaard. Het kabinet heeft daarom besloten de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) toe te passen op de hoogwatersituatie in Limburg. De Wts maakt het mogelijk om te komen tot een op deze rampsituatie toegesneden ministeriële regeling voor een tegemoetkoming in geleden materiële schade en gemaakte kosten. De mogelijke omvang van de schade is nog niet bekend, hiertoe voert RVO een quickscan uit. Zodra de omvang bekend is dient het Kabinet zo spoedig mogelijk geïnformeerd te worden over een begrotingswijziging Algemene middelen. De waterschappen, veiligheidsregio's, Gemeenten, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat werken nauw samen aan drie strategische hoofddoelstellingen: 1) Het inrichten van een effectieve schaderegeling; 2) Het realiseren van krachtig herstel van de robuustheid en veerkracht van het Limburgse watersysteem; 3) Coördinatie en borgen samenhang in communicatie en organisatie. Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het slagvaardig projectteam, waarin gemeenten, Provincie en waterschap zitting nemen. Gezamenlijk wordt met het rijk overlegd over opzet en uitvoering van een ruimhartig en effectieve schaderegeling, worden er onder meer een position-paper en lobbydocumenten opgesteld voor inbreng van de Limburgse belangen op de nationale beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater en worden mogelijke maatregelenpakketten geïnventariseerd, vooruitlopend op een actieprogramma Water Limburg, gericht op een robuust watersysteem. Dit actieprogramma is nodig om inwoners, woningen, horecabedrijven, winkels, landbouwpercelen en onze infrastructuur in toekomstige situaties te beschermen tegen de gevolgen van de extreme aanvoer van water zoals we dat dit jaar hebben meegemaakt. In verbinding met lopende processen zorgt het projectteam voor een resultaatgerichte aanpak van lobby, funding, connecties met omringende landen, delen van de veiligheidsorganisatie en communicatie. Dit actieprogramma staat in verbinding met het Programma Water in Balans dat door Waterschap Limburg in het leven is geroepen om ook beken meer ruimte te geven in de toekomst. Tevens vindt er afstemming plaats met het Integraal Rivierenmanagement waarbij het Rijk, het Waterschap en andere partijen aan de hoogwaterveiligheid van de Maas werkt.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. afgeronde WO opleiding
  2. afgelopen vijf jaar op bestuurlijk niveau minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie.
  3. aantoonbaar minimaal 1 jaar ervaring opgedaan bij het rijk, provincie, waterschap of gemeenten in een sturende positie.
  4. minimaal 5 jaar ervaring in het leiden van grootschalige ruimtelijke projecten.
  5. weet strategisch en tactisch om te gaan met stakeholders en tegengestelde belangen in een projectmatige context.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

23.09.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op