Projectondersteuner renovatie rwzi Oijen

Functie omschrijving

Waterschap Aa en Maas
Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken. Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Voorwaarden

Rechtsbescherming
Indien inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing kan beroep ingesteld worden tegen deze beslissing bij de rechtbank Oost-Brabant locatie 's-Hertogenbosch. Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. De mededeling van het waterschap van een voorgenomen gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het aanbod van de Inschrijver. Het waterschap sluit niet eerder de overeenkomst op basis van een gunningsbeslissing dan nadat een termijn van vijf (5) kalenderdagen na (digitale) bekendmaking van de mededeling van die gunningsbeslissing is verstreken. Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de gunningsbeslissing wanneer het waterschap niet binnen bovenstaande termijn na de (digitale) bekendmaking van de gunningsbeslissing is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter. De opschortende termijn dient inschrijver derhalve ook als een vervaltermijn te zien waarbinnen hij tegen de gunningsbeslissing in rechte kan opkomen.

Het volgende tot de opschortende termijn dienen in acht te worden genomen:
• Indien een afgewezen inschrijver voor het verstrijken van de opschortende termijn een kort geding aanhangig heeft gemaakt en de dagvaarding daarvan betekend is op het adres van het waterschap, zal het waterschap in beginsel de uitkomst van deze procedure (in eerste aanleg) afwachten voordat er verder uitvoering wordt gegeven aan de gunningsbeslissing en ondertekening van de opdracht.
• Inschrijvers die een voorziening in rechte willen vragen tegen de gunningsbeslissing dienen dit tijdig voor de afloop van de hierboven vermelde opschortende termijn schriftelijk mede te delen aan het waterschap onder gelijktijdige toezending van een conceptdagvaarding en met vermelding van de datum waarop de rechter de zaak zal behandelen.
• Om te voorkomen dat een uitgebrachte dagvaarding het waterschap niet tijdig bereikt verzoeken wij Inschrijver zo spoedig mogelijk een afschrift van de dagvaarding te mailen naar: inkoop@aaenmaas.nl.

De opdracht en dit ga je doen
Wij zoeken een projectondersteuner.
Je maakt onderdeel uit van een project voor de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op locatie Oijen. Flexibiliteit door op twee locaties 50/50 te werken, op RWZI Oijen Parallelstraat 1 in Oijen en thuis.

Als spin in het web ben je de olie in de radertjes waardoor processen soepel verlopen binnen de dijkversterkingsprojecten en met de verschillende afdelingen. Je bent eerste aanspreekpunt voor de medewerkers met een rol Integraal Project Management (IPM-rol). Je bent handig met allerlei Informatiesystemen (zoals SharePoint) van waaruit je collega’s op weg je helpt en desgewenst zaken voor hen uitzoekt. Je hebt een belangrijke rol in het stroomlijnen van de correspondentie naar buiten en zorgt daarbij voor inhoud, routing en juiste archivering.
Je organiseert project-overleggen en draagt zorg voor de verslaglegging en je organiseert externe meetings.

Werkzaamheden:
• Inrichten en voeren van een projectadministratie;
• Registreren en opstellen van actielijsten, logboek bijhouden, verzoeken tot wijzigingen voor meer en minderwerk bijhouden, besluiten en overige wijzigingen;
• Bewaken van kwaliteitsaspecten en zorgdragen voor de projectuitvoering volgens standaarden en procedures;
• Verzorgen van communicatie naar projectleden en overige stakeholders;
• Opzetten, beheren en bewaken van projectdossiers;
• Overzichten maken;
• Notuleren van overleggen (verslaglegging);
• Documenten op de juiste plek vastleggen; zowel bij personen als in systemen;
• Het organiseren van bijeenkomsten, bila’s, team meetings, etc.;
• Het reserveren van vergaderruimtes;
• Deelname project overleggen.

Optioneel ga je de afdeling O&R verder ondersteunen op andere projecten op het hoofdkantoor Pettelaarpark70 te ‘s-Hertogenbosch. Indien mogelijk voor kandidaat betekent dit een uitbreiding van de uren.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:
 1. Voorwaarden voor deelname: Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden (AWVODI 2018).pdf
  DAS Projectondersteuner Oijen - Concept Verwerkersovereenkomst.docx
  DAS Projectondersteuner Oijen - Geheimhoudings en Integriteitsverklaring.docx
 2. Opleiding: Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau, op het gebied van secretariële werkzaamheden en projectondersteuning. Dit blijkt uit het cv.
 3. Werkervaring overheidsorganisaties: Minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring bij een van de volgende publieke organisaties: Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie en/of Gemeente. Dit blijkt uit het cv.
 4. Werkervaring softwarepakketten: Aantoonbare ervaring met SharePoint en Microsoft Office. Dit blijkt uit het cv.
 5. Werkervaring ondersteuning bij projecten: Aantoonbare ervaring in de ondersteuning bij grotere complexe projecten en/of programma’s. Hieronder wordt verstaan het beheren van agenda’s, mailboxen en correspondentie, het notuleren van vergaderingen, én ondersteuning bij inhoudelijke projectwerkzaamheden. Onder ‘grotere complexe’ projecten/programma’s wordt verstaan: een project / programma waarbij sprake is van een wezenlijk maatschappelijk belang, meerdere betrokken partijen/belangen en vraagstukken waarbij veel van vaak ook tegengestelde belangen betrokken zijn. Dit blijkt uit het cv.

Wensen:
 • Kandidaatomschrijving: Je bent flexibel, dienstverlenend, resultaatgericht, proactief en accuraat. Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend.
 • Casus (weging 30%): Graag ontvangen wij van u uw visie op de aanpak van de situatie als hieronder geschetst. Deze visie mag maximaal uit 250 woorden bestaan. Bij de beoordeling van deze visie zullen wij letten op de wijze waarop u de situatie doorgrondt en aanpakt. Praktijkvoorbeeld: "Het is een erg drukke week met veel (bestuurlijke) overlegmomenten. U ontvangt op maandagochtend een bericht dat er op vrijdag, vier dagen later, een hoogwaardigheidsbekleder op bezoek komt voor een werkbezoek. Dit hele bezoek moet georganiseerd worden, van programma tot vervoer. De communicatieadviseur staat aan de lat, hoe ondersteunt u deze adviseur en daarnaast de overige projectleden? Waarbij u oog houdt voor de drukke week." Let op: dit onderdeel wordt blind beoordeeld, hetgeen betekent dat de beoordelaars niet de beschikking hebben over het CV van de kandidaat bij de beoordeling van dit gunningscriterium.
 • Werkervaring overheidsorganisaties (weging 20%): Kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring bij overheidsorganisaties, waaronder een waterschap en/of daarnaast een van de partners (Rijk, Rijkswaterstaat, provincie of een gemeente). Dit blijkt uit het cv. • Geen ervaring publieke organisatie (knock-out, zie eisen); • Enkel waterschap (10%); • Enkel Rijk, Rijkswaterstaat, provincie of gemeente (5%); • Naast waterschap ook Rijk, Rijkswaterstaat, provincie of een gemeente (20%).

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

25.05.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op