Arnhem

Regionale Procesbegeleider Energie Ateliers

Functie omschrijving

In het Klimaatakkoord hebben we in Nederland afspraken gemaakt over hoe we broeikasgassen gaan reduceren. Doelstelling is 49% CO2 reductie in 2030. Eén van de afspraken is het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES’en)

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en inwoners regionaal gedragen keuzes uit voor:

 • de opwekking van weersafhankelijke hernieuwbare energieopwekking op land
 • de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en
 • de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.

De RES’en worden vertaald naar het omgevingsbeleid.

Nederland telt 30 RES-regio’s. De 30 RES’en moeten gezamenlijk optellen tot minimaal 35TWh.

Provinciale Staten van Gelderland hebben een ambitieuzere doelstelling; 55% CO2 reductie in 2030. Ook het door ruim 200 partners ondertekende Gelders Energieakkoord (GEA) heeft als doel 55% CO2 reductie in 2030. In Gelderland zijn er zes RES-regio’s, die allen de ambitie hebben om 55% CO2 te reduceren in 2030.

Uiterlijk 1 oktober 2020 dienen alle regio’s een concept RES in. Bouwstenen van de concept RES zijn o.a. een samenvatting van het regionaal bod voor zon en wind met een beschrijving van de gemaakte integrale afwegingen. De concept RES bevat globale zoekgebieden per techniek.

Uiterlijk 1 juli 2021 dienen alle regio’s een RES 1.0 in, waarin de concept RES nader is uitgewerkt. De RES 1.0 bevat o.a. een uitwerking van globale naar meer concrete zoekgebieden, een overzicht van afspraken over de uitvoering en een tijdpad voor vertaling naar het omgevingsbeleid.

Uiterlijk 2025 moeten alle benodigd vergunningen zijn verleend.

De overheden hebben gezamenlijk het zg. nationaal programma RES in het leven geroepen, o.a. bedoeld om kennis te genereren en delen. De (concept) RES’en worden door de stuurgroepvoorzitters aangeboden aan het NP RES. Meer algemene informatie is te vinden op de website van het NP RES.

Van concept RES naar RES 1.0

De uitwerking van de concept RES naar RES 1.0 betreft o.a.:

 • Uitwerking van de meer globale zoekgebieden uit de concept RES naar meer concrete zoekgebieden of specifieke locaties met als beginstap een regionaal ruimtelijk ontwerp (incl. grenseffecten);
 • Verwerking nieuwe inzichten op de concept RES bv uit de PBL analyse en de doorrekening door Liander;
 • Optimaliseren concept RES voor wat betreft netimpact;
 • Een eventueel in de concept RES aangekondigde kwantitatieve uitbreiding;
 • Koppelkansen met andere opgaven waaronder warmteontwikkelingen, verstedelijkingsopgaven, landbouwtransitie, nieuwe natuur en klimaatadaptatie;
 • Verwerking van de eventuele restopgave uit route 35 in de RES 1.0;
 • Nadere uitwerking en verfijning van ruimtelijke onderbouwing in concept RES;
 • Versterking van de participatie door het betrekken meer of andere partijen waaronder energie coöperaties en meer accent op inwoners;
 • Uitwerken mogelijkheden financiële projectparticipatie;
 • Meer zicht op uitvoering door toetsing haalbaarheid van specifieke gebieden en specifieke locaties en start met gebiedsregie;
 • Voorbereiding voor uitwerking in omgevingsbeleid.

  Input voor de regionale energiestrategieën komt onder andere uit gesprekken met stakeholders, die in de zogenaamde ateliers plaatsvinden. Een procesbegeleider ateliers coördineert en organiseert de ateliers inhoudelijk. De procesbegeleider ateliers zorgt, in samenspraak met de werkorganisatie voor de RES, voor het agenderen van onderwerpen voor ateliers, het inventariseren van relevante stakeholders, voor de planning en het vertalen van de resultaten tot concrete elementen voor besluitvorming. Voor ateliers die betrekking hebben op ruimtelijke vraagstukken kan gebruik gemaakt worden van de inzet van ontwerpbureaus. De provincie is bezig met een aanbesteding daarvoor in de vorm van een raamcontract met ontwerpbureaus. De procesbegeleider ateliers draagt ook bij aan de aansturing van de ontwerpbureaus die worden ingezet bij ruimte ateliers.

  De procesbegeleider ateliers werkt in opdracht van de provincie, de RES coördinator in de regio is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de procesbegeleider.

  De procesbegeleider:

 • is verantwoordelijk voor het organiseren van het atelierproces, in samenwerking met de opdrachtgever, onder aansturing van de RES coördinator en de regionale projectorganisatie RES;
 • is verantwoordelijk voor het agenderen van de aandachtspunten uit kwalitatieve analyse PBL en uitkomsten (evt. restopgave) route 35 in de ateliers naar RES 1.0;
 • adviseert gevraagd en ongevraagd over organisatie, inhoud en uitkomsten van de ateliers;
 • identificeert met de regio en/of gemeente de relevante stakeholders voor de ateliers en zorgt dat deze worden uitgenodigd voor de voor hen relevante ateliers met daarbij expliciet aandacht voor het betrekken van inwoners;
 • rapporteert aan de regionale projectorganisatie RES en de opdrachtgever over de uitkomsten van de ateliers, zo veel mogelijk in de vorm van bouwstenen voor besluitvorming;
 • stuurt de inzet van het ontwerpbureau aan;
 • bewaakt het proces qua kwaliteit, voortgang, afspraken, financieel en administratief (o.a. tussenrapportages) richting coördinator RES en de opdrachtgever;
 • denkt mee in en adviseert over voor de RES 1.0 relevante onderwerpen, waaronder de vormgeving van een uitvoeringsstrategie in de RES 1.0 en uitwerking in omgevingsbeleid;
 • levert kennis en kunde over de voor RES 1.0 relevante onderwerpen.

Waar rekenen wij op?

 • minimaal een afgeronde WO opleiding.
 • minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2011-2020, voor minimaal 20 uur per week) in de functie van procesmanager/procesregisseur/procesbegeleider van complexe processen met meerdere regionale private en publieke stakeholders met tegengestelde belangen
 • minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2011-2020) in de functie van projectmanager/projectleider met de eindverantwoordelijkheid voor een project.
 • minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2014-2020) binnen de energietransitie.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring met instrumenten voor ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld m.e.r., omgevingswet) binnen duurzame energieprojecten
 • 2 jaar ervaring als procesmanager gebiedsprocessen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden
 • ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop daarin te acteren om resultaten te behalen en partijen te verbinden
 • beschikt aantoonbaar over regionale ervaring binnen de energietransitie en/of energiesector, aan te tonen met praktijkvoorbeelden
 • ervaring binnen het gebied Cleantech Regio
 • aantoonbaar ervaring met de ontwikkeling van duurzame energieprojecten en de onderwerpen participatie, aanbesteden, uitvoering of economische haalbaarheid daarbinnen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden

Categorie

Locatie

Arnhem

Publicatie datum

29.06.2020

Je kunt reageren tot

08.07.2020

Contactpersoon

P. Barendse
M: (06) 5086 0318

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Energie
 • Gelderland
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op