Senior Wabo Vergunningverlener

Functie omschrijving

Opdracht:
Je bent onder andere verantwoordelijk voor:1. Het beoordelen en afhandelen van (complexe) aanvragen van omgevingsvergunningen voor:1 .bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;2. tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);3. overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het brandveilig gebruik, het gebruik van openbaar terrein, sloop- en asbestmeldingen (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bouwbesluit.2. Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:1. regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening2. controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;3. toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals: bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;4. het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidbepalingen op grond van de bouwregelgeving;5. het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;6. opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist; (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);7. het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;8. organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;9. waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.3. Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:1. verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;2. beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders;

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:
NB: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
2. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen overeenkomst(en) met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever.
3. Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 afgerond.

Wensen:
• Een afgeronde HBO bachelor opleiding op het gebied van Bouwkunde of Ruimtelijke Ordening & Planologie .
• Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als senior Wabo vergunningverlener in de afgelopen 5 jaar .
• Aantoonbare kennis met het behandelen van aanvragen om omgevingsvergunning volgens de uitgebreide procedure op grond van planologische aspecten (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) .
• Een afgeronde cursus Bouwbesluit of Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2 .

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

02.12.2021

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op